Regulamin

Regulamin Serwisu

.REGULAMIN KANDYDATÓW

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników (osób fizycznych) w ramach serwisu Job Polska.

I.DEFINICJE – użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

A.Job Polska lub Usługodawca – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, o numerze NIP: 5242495143 oraz REGON: 015690013; pion Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Job Polska działającego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, usługodawca posiadający pełnię praw w zakresie dysponowania zasobami Serwisu.

B.Regulamin – niniejszy regulamin

C.Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca posiadająca w Serwisie Konto Użytkownika, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną

D.Usługi – wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika w oparciu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

E.Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usług przy pomocy systemów informatycznych, które następuje poprzez przesyłanie i odbieranie danych na indywidualne żądanie Użytkowników, bez obecności obu stron za pomocą sieci publicznej zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

F.Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.jobpolska.pl lub w domenie jobpolska.pl, subdomenach oraz innych domenach internetowych których właścicielem jest Job Polska.

G.Ogłoszenie – ogłoszenie rekrutacyjne, oferta pracy dotycząca jednego stanowisko wraz z wymaganiami, opisem, oraz danymi kontaktowymi.

H.Formularz rejestracyjny – formularz online, wypełniony przez Użytkownika przy rejestracji w celu korzystania z Usług Job Polska, w przypadku których wypełnienie niniejszego formularza jest niezbędne.

I.Konto Użytkownika – konto dostępne po zarejestrowaniu, umożliwiające korzystanie z panelu dla Użytkowników, służące do zarządzania profilem Użytkownika oraz wysyłania aplikacji, oraz umożliwiające umieszczenie swojego CV w CV-tece.

J.CV – teka – baza CV, zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, Serwis umożliwia w ramach świadczonych usług dostęp oraz możliwość przeszukiwania niniejszej bazy Pracodawcom.

K.Informacja Handlowa – informacja przeznaczona pośrednio lub bezpośrednio do promowania wszelkich towarów i usług handlowych oraz wizerunku osób cywilnych, prawnych oraz instytucji dot. uzyskania korzyści handlowych, z wyłączeniem informacji niesłużącej osiągnięciu efektu sprzedażowego, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od osób cywilnych, prawnych oraz instytucji.

L.Adres IP – indywidualny statyczny (stały), bądź dynamiczny (przydzielany przy połączeniu z siecią, lub zmieniany przez dostawcę usług internetowych Użytkownika) numer który posiada lub powinien posiadać każdy komputer podłączony do sieci komputerowej

M.System informatyczny – komplementarny system współpracujących urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania, służący przetwarzaniu i przechowywaniu oraz przesyłaniu danych przy pomocy sieci telekomunikacyjnej za pomocą odpowiednich urządzeń właściwych dla danego rodzaju sieci do urządzenia końcowego zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

A.Job Polska świadczy Usługi droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

B.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia decyzji o rejestracji w Serwisie Job Polska.

C.Job Polska udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie na stronie Serwisu, a także na żądanie Użytkownika w sposób umożliwiający jego odtworzenie.

D.Regulamin określa:

i.prawa i obowiązki Job Polska

ii.prawa i obowiązki Użytkownika

w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną, oraz zasady:

i.ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną

ii.wyłączenia odpowiedzialności Job Polska w związku se świadczeniem Usług drogą elektroniczną

II.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ JOB POLSKA

A.Użytkownik musi spełniać warunki niezbędne do korzystania z Usług Job Polska, czyli wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym Job Polska:

i.połączenie z siecią Internet

ii.przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputer plików HTML z włączona opcją akceptacji plików cookie

B.Job Polska zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług w terminie do 24 godzin od chwili utworzenia konta Użytkownika, jeśli konto zostanie utworzone w dniu wolnym od pracy, istnieje możliwość rozpoczęcia świadczenia Usług w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

C.Job Polska zastrzega iż korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, Klienci serwisu mogą podjąć następujące środki techniczne w celu ich zminimalizowania:

i.Wirusy – programy, których głównym celem jest replikacja i rozpowszechnianie się, przesyłana najczęściej przy pomocy poczty elektronicznej, SMS, sieci P2P, najczęściej powodują obciążenie sieci lecz również mogą uszkodzić system operacyjny zarażonego komputera lub kasować pliki. Ochronę przed wirusami zapewniają programy antywirusowe skanujące również otrzymywane wiadomości e-mail, programów takich powinien używać każdy użytkownik sieci Internet.

ii.Spam – niezamawiane wiadomości internetowe najczęściej o treściach reklamowych, obecnie większość programów do korespondencji e-mailowej posiada opcję usuwania niechcianej korespondencji, którą należy uruchomić.

iii.Koń trojański – specjalny program wewnątrz programu, którego celem jest uzyskanie dostępu do komputera użytkownika oraz przejecie kontroli nad nim, najlepsza metoda uchronienia się przed tego typu programami jest ostrożne traktowanie oprogramowania z nieznanych źródeł (nieznanych nadawców e-mail, stron WWW), oraz zainstalowanie oprogramowania chroniącego przed tego typu programami.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

A.Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oświadcza że:

i.jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną

ii.dane umieszczone w formularzu nie naruszają praw osób trzecich

iii.zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów

iv.dane umieszczone przez Użytkownika są prawdziwe kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym

B.Rozpoczęcie świadczenia Usług drogą elektroniczną następuje po:

i.zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu

lub

ii.prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji i utworzenia konta

IV.KONTO UŻYTKOWNIKA

A.Job Polska po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, utworzy w Serwisie konto o nazwie podanej przez Użytkownika, przy czym Użytkownik oświadcza że:

i.wybrana przez niego nazwa nie narusza praw osób trzecich,

ii.ponosi wyłączna odpowiedzialność za wybór nazwy konta

B.Job Polska nie ponosi odpowiedzialności za wybór nazwy konta przez Użytkownika, oraz wszelkie spory dotyczące nazwy Użytkownika będą rozstrzygane bez udziału Job Polska.

C.Job Polska może odmówić utworzenia konta Użytkownika, lub usunąć utworzone konto, w przypadku gdy:

i.jeśli konto o tej samej nazwie jest już zarejestrowane w Serwisie

ii.jeśli Job Polska poweźmie sprawdzone informacje że nazwa konta narusza dobra osób trzecich

iii.jeśli nazwa konta narusza dobre obyczaje, zawiera treści pornograficzne lub jest niezgodna z prawem

iv.jeśli nazwa konta narusza interesy Job Polska

v.jeśli Job Polska zostanie poinformowana o niezgodnym z Regulaminem wykorzystaniu konta.

O odmowie utworzenia konta lub o jego usunięciu Job Polska poinformuje Użytkownika w terminie 24godzin od podjęcia decyzji.

D.Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przy pomocy loginu i hasła, przy czym zobowiązuje się do nieudostępniania dostępu osobom trzecim.

E.Job Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku ujawnienia przez Użytkownika loginu oraz hasła dostępu do Konta Użytkownika.

F.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody względem osób trzecich oraz Job Polska, powstałe w skutek ujawnienia przez Użytkownika loginu oraz hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI JOB POLSKA ORAZ UŻYTKOWNIKA

A.Job Polska zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem prawa do:

i.przerw w świadczeniu usług związanych z:

a)czynnościami konserwacyjnymi

b)modyfikacją serwisu

ii.wysyłania do Użytkowników e-maili dotyczących:

a)komunikatów technicznych dot. świadczonych usług

b)informacji handlowych

iii.usunięcia zasobów Użytkowników zawierających:

a)treści erotyczne, pornograficzne

b)sprzeczne z obowiązującym prawem

c)treści obraźliwe względem osób trzecich, wyznań, religii

d)treści zagrażających interesom Job Polska

e)w przypadku przesyłania przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich

f)w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zapisów Regulaminu

B.Użytkownik ma prawo do korzystania z zasobów Job Polska z zastrzeżeniem, iż utwory udostępnione na stronach Serwisu stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Job Polska nie zezwala na transmitowanie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie względnie wykorzystywanie w inny sposób utworów zamieszczonych na stronach Serwisu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ JOB POLSKA I UŻYTKOWNIKA

A.Job Polska nie ponosi odpowiedzialności za:

i.szkody wyrządzone osobom trzecim w przypadku sprzecznego z Regulaminem korzystania przez Użytkownika z Usług

ii.szkody wynikłe na skutek chwilowego zaprzestania świadczenia Usług, będące wynikiem okoliczności niezależnych od Job Polska (siła wyższa, pożar, zalanie, działanie osób trzecich

iii.utratę przez Użytkownika danych będące następstwem działania czynników zewnętrznych lub innych niezależnych od Usługobiorcy

iv.wynikłych z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych przy rejestracji w Serwisie

v.nieprzestrzegania przez Użytkownika zapisów Regulaminu, a w szczególności za szkody wynikłe w przypadku skasowania konta Użytkownika naruszającego Regulamin w sposób opisany w pkt. V

vi.szkody spowodowane poprzez pobieranie i wysyłanie przez Użytkownika danych i informacji z sieci Internet

vii.szkody wynikłe wskutek zaprzestania świadczenia Usług przez Job Polska w przypadku braku możliwości ich skutecznego świadczenia wynikłych z działań Użytkownika (przepełniona skrzynka e-mail, brak dostępu Użytkownika do sieci Internet)

B.Job Polska po otrzymaniu wiarygodnych informacji lub urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych i dostarczonych przez Użytkownika, uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do przechowywanych danych. Job Polska poinformuje niezwłocznie użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, przy czym ze względu na urzędowy charakter zawiadomienia Job Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w skutek uniemożliwienia dostępu do danych.

C.Użytkownik oraz Job Polska zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności.

VII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A.Dane osobowe udostępniane przez Użytkownika, niezbędne do przetwarzania w związku z charakterem Usług świadczonych przez Job Polska drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), i przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

B.Job Polska w związku z charakterem świadczonych Usług może przetwarzać następujące dane osobowe, w zależności od rodzaju świadczonej Usługi oraz w celu prawidłowego świadczenia Usług:

i.nazwisko oraz imiona

ii.numer ewidencji PESEL

iii.numer ewidencji NIP

iv.data urodzenia

v.adres zamieszkania lub zameldowania

vi.adres do korespondencji

vii.adres poczty elektronicznej (e-mail)

viii.numer telefonu stacjonarnego

ix.numer telefonu komórkowego

x.wykształcenie

xi.zawód

xii.doświadczenie zawodowe

xiii.historia zatrudnienia

xiv.znajomość języków obcych

Job Polska może przetwarzać dane inne niż dane osobowe niezbędne do realizacji Usług wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu go przez Job Polska co do:

i.kategorii danych

ii.celu

iii.zakresu przetwarzania

iv.odbiorców danych

Użytkownik w każdej chwili może zgodę unieważnić, unieważnienie będzie nieważne w przypadku braku jego pisemnego charakteru (list polecony, e-mail).

B.Job Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a ich zbiór został zgłoszony i podlega rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

C.Usługi polegające na:

i.udostępnianiu CV-teki i danych osobowych w niej zawartych Pracodawcy

ii.złożeniu aplikacji w odpowiedzi na Ogłoszenie Pracodawcy

właściwym administratorem danych osobowych Użytkownika staje się Pracodawca, i jest on odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

D.Job Polska zapewnia Użytkownikom możliwość:

i.wglądu do własnych danych

ii.modyfikacji własnych danych

iii.możliwość usunięcia własnych danych

W trosce o prywatność Użytkownika, oraz o ochronę jego danych osobowych Job Polska dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.

E.Job Polska znajduje się w posiadaniu Adresu IP Użytkownika, który jest przechowywany na czas świadczenia Usługi, przy czym po zakończeniu świadczenia Usługi adres IP podlega anonimizacji danych, i wykorzystywany jest dla celów statystycznych, marketingowych, poprawy jakości usług świadczonych przez Job Polska.

F.Job Polska używa „cookies” w celu dostarczania Usług indywidualnie dopasowanych do wymagań Użytkownika, co powoduje konieczność włączenia opcji w przeglądarce internetowej używanej przez Użytkownika. Wyłączenie „cookies” możne spowodować utrudnienia w dostępie lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu

G.Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Job Polska nie będą:

i.odsprzedawane w celu uzyskania korzyści handlowych

ii.wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego na adres e-mail

iii.przesyłania materiałów reklamowych na inne adresy udostępnione Job Polska

VIII.UMOWA I WYNAGRODZENIE

A.Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Job Polska z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług tj. Dokonania poprawnego procesu rejestracji. Dla usług dostępnych bez konieczności rejestracji/logowania rozpoczyna się ona w momencie wejścia na stronę Serwisu.

B.Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą:

i.rozwiązania jej przez którakolwiek ze stron

ii.przypadków opisanych w pkt V niniejszego Regulaminu

C.Job Polska świadczy usługi na rzecz Użytkownika nieodpłatnie, z zastrzeżeniem:

i.Job Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług płatnych, przy czym poinformuje o niniejszym fakcie Użytkownika, wraz z przedstawieniem nowych warunków w terminie nie krótszym niż 9 dni przed ich wprowadzeniem. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru dalszego z nich korzystania lub jego zaprzestania. Użytkownicy którzy zdecydują się na nabycie usług płatnych mogą z nich korzystać po dokonaniu płatności, Job Polska zaprzestanie świadczenia usługi po upływie 9 dni od daty poinformowania o odpłatności

ii.wszelkie zmiany dotyczące zmian warunków świadczenia usług zostaną wprowadzone do Regulaminu, w przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy

IX.REKLAMACJE

A.Użytkownik ma prawo do reklamacji. Reklamacje dot. Usług świadczonych przez Job Polska należy składać w sposób następujący:

i.reklamacje należy składać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wpisując w temacie „reklamacja” 

ii.reklamacja musi zawierać:

a)dane Klienta (nazwa, adres)

b)dane osoby upoważnionej do złożenia reklamacji (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon)

c)przedmiot reklamacji

d)uzasadnienie

B.reklamacje nie zawierające powyżej wymienionych danych nie będą rozpatrywane

C.poprawnie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawce w terminie 14 dni, o decyzji dot. rozpatrywanej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Usługodawcę na podany adres e-mail

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2011r.

B.Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 9 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Job Polska

C.O zmianie Regulaminu Job Polska zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika

D.Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu, jeśli tego nie zrobi, przyjmuje się iż Użytkownik zapoznał się z nowym Regulaminem i go akceptuje.

E.Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu, a wszystkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Job Polska

F.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają:

i.przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

ii.przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,

iii.przepisy kodeksu cywilnego i

iv.inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

.REGULAMIN PRACODAWCÓW

Regulamin zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych przez Pracodawców w ramach serwisu Job Polska.

I. DEFINICJE – użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

A. Job Polska Krzysztof Rogalski.

B. Regulamin – niniejszy regulamin

C. Klient – firma, instytucja państwowa bądź osoba prywatna posiadająca w serwisie Konto Pracodawcy zamieszczająca ogłoszenie poprzez ISS korzystając z Formularza

D. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.jobpolska.pl lub w domenie jobpolska.pl, subdomenach oraz innych domenach internetowych których właścicielem jest Job Polska.

E. Warunki Współpracy – warunki ogólne umów zawieranych przez Job Polska z Klientami stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu

F. Ogłoszenie – ogłoszenie rekrutacyjne, oferta pracy dotycząca jednego stanowiska wraz z wymaganiami, opisem, oraz danymi kontaktowymi Klienta opłacone zgodnie z cennikiem zakupionymi wcześniej kredytami. W czasie publikacji ogłoszenia Klient ma prawo do wprowadzania zmian w opisie, oraz modyfikacji danych kontaktowych.

G. Formularz – formularz on-line dostępny poprzez panel dla Pracodawców, służący do zamawiania/zamieszczania ogłoszeń.

H. Konto Pracodawcy – konto dostępne po zarejestrowaniu, umożliwiające korzystanie z panelu dla Pracodawców, służące do zarządzania Ogłoszeniami oraz nadsyłanymi aplikacjami oraz umożliwiające korzystanie z CV-teki.

I. CV – teka – baza CV, zamieszczonych w Serwisie przez osoby poszukujące pracy, Serwis umożliwia w ramach świadczonych usług dostęp oraz możliwość przeszukiwania niniejszej bazy.

J. Zamówienie – jest to indywidualnie wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem dokonania płatności za rzecz Job Polska, w przypadku dokonania płatności kartą kredytową Job Polska otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności automatycznie, w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, proces realizacji zamówienia uruchomi otrzymanie potwierdzenia przelewu poprzez e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

K. Internetowy Serwis Sprzedaży lub ISS – system świadczenia elektronicznej usługi sprzedaży bez obecności obu stron w oparciu o Regulamin wraz z załącznikami, poprzez stronę: http://www.jobpolska.pl/index.php?option=com_jajobboard&view=japosts&layout=selectplan&Itemid=83&lang=pl ,która jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.

L. Kredyt/Kredyty – środek płatniczy, który może zostać wykorzystany wyłącznie na portalu Job Polska (pod adresem www.jobpolska.pl), a który to nabywa się poprzez płatność w PLN wykorzystujący przy tym przelew bankowy lub płatność kartą kredytową lub płatność za pomocą systemu PayPal.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Regulamin określa zasady zamieszczania Ogłoszeń przez Klientów Serwisu z wykorzystaniem Internetowego Systemu Sprzedaży, oraz sposobu realizacji Zamówień przez Job Polska.

B. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a tym samym integralną część umów zawartych z Job Polska.

III. ZOBOWIĄZANIA STRON

A. Job Polska zobowiązuje się do:

i. Publikacji Ogłoszeń wystawionych przez Klienta, który wypełnił prawidłowo Formularz zgodnie z Regulaminem w ciągu maksymalnie 2 godzin.

ii. Przydzielenia odpowiedniej ilości kredytów: - natychmiast po dokonaniu płatności za pomocą systemu PayPal bądź karta kredytową - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego, o ile Klient nie przedstawi wcześniej stosownego potwierdzenia dokonania przelewu (np. skan takiego dokumentu przesłany na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), wówczas przydzielenie odpowiedniej ilości kredytów nastąpi wcześniej niż zaksięgowanie wpłaty.

iii. Zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń zamawianych przez ISS bez przesyłania ich do uprzedniego zatwierdzenia przez Klienta. Klient samodzielnie dokonuje zmian w opisie/kategoryzacji/danych kontaktowych w czasie oczekiwania na zatwierdzenie i zamieszczenie, jak i w całym okresie ważności Ogłoszenia.

iv. Job Polska w szczególnych przypadkach zastrzega sobie możliwość edycji i publikacji Ogłoszenia, takich jak: a) zastosowania znaków w dwuczłonowych nazwach stanowisk: „/”, „i”, przecinek, średnik, - zostaną zamienione na myślnik przy jednoczesnym zachowaniu spójności gramatycznej b) umieszczenia w nazwie stanowiska elementów opisu wymagań, wynagrodzenia – zostaną one przeniesione do treści ogłoszenia c) nazwa stanowiska nie została umieszczona w mianowniku -zostanie ona poprawiona na mianownik przy jednoczesnym zachowaniu spójności gramatycznej

v. W przypadku zawarcia przez Klienta w ogłoszeniu treści które mogą zostać uznane za obraźliwe – Ogłoszenie zostanie usunięte

vi. W przypadku zgłoszenia przez Klienta (e-mailem, lub faksem) zmian w treściach nieedytowalnych, Job Polska dokonuje zmian po otrzymaniu pisemnej akceptacji od Klienta w terminie do 12 godzin roboczych.

vii. Job Polska zobowiązuje się do zamieszczenia oraz utrzymywania Ogłoszenia zakupionego przez Klienta zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem, jednocześnie Klient upoważnia Job Polska do: a) umieszczania Ogłoszeń Klienta w dowolnych środkach masowego przekazu, oraz u Partnerów Job Polska, a w szczególności w innych mediach publikujących ogłoszenia rekrutacyjne.

viii. Job Polska zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówień oraz natychmiastowego zawieszenia publikacji Ogłoszenia, w przypadku posiadania przez Klienta zaległości płatniczych wobec Job Polska.

ix. Job Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, jak również za ochronę nazw własnych Klientów zamieszczających Ogłoszenia w Serwisie.

B. Klient zobowiązuje się do:

i. Umieszczania Ogłoszeń zgodnych z profilem uzupełnionym w procesie rejestracji w Panelu Pracodawcy.

ii. Ogłoszenie Klient zamieszcza używając Formularza zgodnie z kategoryzacją wyszukiwania w wyszukiwarce ofert pracy, regionem w którym oferowane jest zatrudnienie. Kategoryzacja Ogłoszenia winna być zgodna z wymaganiami lub opisem stanowiska zamieszczonym w treści Ogłoszenia. Job Polska zastrzega możliwość poprawienia błędnie skategoryzowanego Ogłoszenia, o czym poinformuje Klienta e-mailem na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail.

iii. Ogłoszenie nie może zawierać linków/adresów do stron internetowych zawierających inne, niezamieszczone w Serwisie ogłoszenia. Klient może umieścić adres swojej strony internetowej. Job Polska zastrzega sobie możliwość usuwania linków/adresów zamieszczonych niezgodnie z Regulaminem.

iv. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych Ogłoszeń, a w szczególności:

a) konsekwencje wynikające z umieszczania informacji takich jak: dane kontaktowe (w tym adres e-mail), znak towarowy oraz nazwa własna Klienta, logo Klienta

b) konsekwencje wynikające z udostępnienia osobom trzecim loginu użytkownika oraz hasła do panelu Pracodawcy i Formularza

c) terminowe wnoszenie opłat dot. Zamówienia lub wystawionej przez Job Polska faktury VAT

IV. Warunki płatności oraz terminy świadczenia usług

A. Terminy:

i. Usługi (publikacje Ogłoszeń) zamówione przez ISS, należy wykorzystać w terminie 360dni od daty rozpoczęcia realizacji Zamówienia, w przypadku Zamówień na podstawie odrębnych umów sprzedaży w terminie określonym umową.

ii. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wysyłane przez Serwis na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji

B. Warunki płatności:

i. Za zamówione usługi Job Polska wystawi fakturę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP

ii. Podstawą do wystawienia faktury są:

a) obowiązująca oferta wraz z cennikiem, udostępnionym publicznie na stronie internetowej, ceny zawierają podatek VAT

b) kompletne dane Klienta niezbędne do poprawnego wystawienia faktury VAT, dla Klientów zarejestrowanych w Unii Europejskiej niezbędne jest podanie poprawnego numeru EU VAT

c) realizacja Zamówienia przez Job Polska

d) potwierdzanie wpłaty

iii. Warunki płatności:

a) faktura VAT wystawiana jest w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto Job Polska, lecz nie później niż do 7 dnia od daty rozpoczęcia realizacji Zamówienia

b) wynagrodzenie za usługi powinno zostać przelane na rachunek przedstawiony w Formularzu lub na fakturze VAT (w przypadku zamówień specjalnych)

c) w przypadku gdy Klient zalega z należnościami, Job Polska zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji usługi do czasu otrzymania pełnej kwoty należności

d) w przypadku gdy Klient zalega z należnościami za trzy faktury VAT, Job Polska zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta

e) w przypadku gdy Klient generuje częste zaległości płatnicze, Job Polska zastrzega sobie możliwość realizacji Zamówień po uprzedniej przedpłacie (Faktura PRO-FORMA), w takim przypadku usługi będą realizowane dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na konto bankowe Job Polska

© 2024 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb